科研成果
论文题目 作者 刊物 年份/卷号/期号/页码
LY6D as a chemoresistance marker gene and therapeutic target for laryngeal squamous cell carcinoma Jue Wang#,Jiamin Fan,Wei Gao,Yongyan Wu,Qinli Zhao,Bo Chen,Yongxia Ding,Shuxin Wen,Xinrong Nan*,BinQuan Wang*, Stem Cells And Development 2020,0():1-23
LncRNA REG1CP promotes tumorigenesis through an enhancer complex to recruit FANCJ helicase for REG3A transcription Hamed Yari#,Lei Jin#,Liu Teng,Yufang Wang,Yongyan Wu,Guang Zhi Liu,Wei Gao,Jin Liang,Yanfeng Xi,Yu Chen Feng,Chunming Zhang,Yuan Yuan Zhang,Hessam Tabatabaee,Ting La,Rui Hong Yang,Fu Hua Wang,Xu Guang Yan,Margaret Farrelly,Rodney Scott,Tao Liu,Rick F. Thorne,Su Tang Guo*,Xu Dong Zhang*, Nature Communications 2019,10(5334):1-10
miR-424-5p Promotes Proliferation, Migration and Invasion of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Yujun Li#,Jie Liu#,Wanglai Hu#,Yuliang Zhang#,Jiangwei Sang,Huizheng Li,Teng Ma,Yunfeng Bo,Tao Bai,Huina Guo,Yan Lu,Xuting Xue,Min Niu,Shanshan Ge,Shuxin Wen,Binquan Wang,Wei Gao*,Yongyan Wu*, Oncotargets And Therapy 2019,12():10441-10453
Effect of HPV infection on the occurrence and development of laryngeal cancer: a review Dongli Yang#,Yong Shi#,Yemei Tang#,Hongyu Yin,Yujia Guo,Shuxin Wen,Bingquan Wang,Changming An,Yongyan Wu*,Wei Gao*, Journal Of Cancer 2019,10(19):4455-4462
Astragali radix total flavonoid synergizes cisplatin to inhibit proliferation and enhances the chemosensitivity of laryngeal squamous cell carcinoma Jiajia Cui#,Xiwang Zheng#,Dongli Yang#,Yinghuan Hu,Changming An,Yunfeng Bo,Huizheng Li,Yuliang Zhang,Min Niu,Xuting Xue,Yan Lu,Yemei Tang,Hongyu Yin,Zhenyu Li*,Wei Gao*,Yongyan Wu*,, Rsc Advances 2019,09():24471-24482
Mass Spectrometric Analysis Identifies AIMP1 and LTA4H as FSCN1 Binding Proteins in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Wei Gao#,Changming An#,Xuting Xue#,Xiwang Zheng#,Min Niu,Yuliang Zhang,Hongliang Liu,Chunming Zhang,Yan Lu,Jiajia Cui,Qinli Zhao,Shuxin Wen,Rick F.Thorne,Xudong Zhang*,Yongyan Wu*,Binquan Wang*, Proteomics 2019,0():1-33
Mass spectrometry-based proteomic analysis of FSCN1-interacting proteins in laryngeal squamous cell carcinoma cells Hongliang Liu#,Jiajia Cui,Yuliang Zhang,Min Niu,Xuting Xue,Hongyu Yin,Yemei Tang,Li Dai,Fengsheng Dai,Yujia Guo,Yongyan Wu*,Wei Gao*, Iubmb Life 2019,0():1-14
Identification of miR-145- 5p-centered competing endogenous RNA network in laryngeal squamous cell carcinoma Wei Gao#,Yuliang Zhang#,Min Niu#,Yunfeng Bo,Huizheng Li,Xuting Xue,Yan Lu,Xiwang Zheng,Yemei Tang,Jiajia Cui,Long He,Rick F.Thorne,Binquan Wang*,Yongyan Wu*, Proteomics 2019,0():1-37
AlloDriver: a method for the identification and analysis of cancer driver targets Kun Song#,Qian Li#,Wei Gao#,Shaoyong Lu#,Qiancheng Shen,Xinyi Liu,Yongyan Wu,Binquan Wang,Houwen Lin,Guoqiang Chen,Jian Zhang*, Nucleic Acids Research 2019,0():1-7
Assessment of tumor?associated immune cells in laryngeal squamous Liyuan Zhou#,Yujun Li,Wei Gao,Hui Huangfu,Shuxin Wen,Chunming Zhang,Qinli Zhao,Zhen Dong,Chongxiao Qu,Guodong Li,Lina Wu,Binquan Wang*, Journal Of Cancer Research And Clinical Oncology 2019,0():-
Promoter methylation-regulated miR-145-5p inhibits laryngeal squamous cell carcinoma progression by targeting FSCN1 Wei Gao#, Chunming Zhang#, Wenqi Li#, Huizheng Li#, Jiangwei Sang#, Qinli Zhao,Yunfeng Bo, Hongjie Luo, Xiwang Zheng, Yan Lu, Yong Shi, Dongli Yang, Ruiping Zhang, Zhenyu Li, Jiajia Cui, Yuliang Zhang, Min Niu, Jun Li, Zhongqiang Wu, Huina Guo, Caixia Xiang, Juan Wang, Juan Hou, Lu Zhang, Rick F. Thorne*, Yongping Cui*, Yongyan Wu*, Shuxin Wen*, Binquan Wang* Molecular Therapy 2019,27(1):1-15
Metastasis-associated gene 1 promotes invasion and migration potential of laryngeal squamous cell carcinoma cells HAILI ZHANG#, DONG YANG, HAIJUAN WANG, SHUXIN WEN, QINGCHUN LUAN, YIXUAN HUANG, BINQUAN WANG, CHEN LIN* and HAILI QIAN* ONCOLOGY LETTERS 2014,07(2):399-404
CD14启动子区遗传变异对喉癌遗传易感性的影响 杨丽娟#,温树信*, 林佳,张雪梅* 《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》 2016,03(51):197-202
Autonomic responses to blast overpressure can be elicited by exclusively exposing the ear in rats David S. Sandlin , Yue Yu , Jun Huang , Chunming Zhang , Alberto A. Arteaga , John K. Lippincott , Erin O.H. Peeden , Ryan R. Guyton , Lan Chen , Laura L.S. Beneke, Jerome , Allison , Hong Zhu , Wu Zhou Journal of Otology 2018,13(2):44-53
变应性鼻炎患者鼻眼症状对其心理状况的影响 何霞 #,董莹莹 ,冯彦,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2018,32(3):184-186
小鼠早期胚胎发育过程中的DNA去甲基化 刘青青#,郑丽明,刘红亮,苏建民,权富生*,张涌* 畜牧兽医学报 2013,44(4):501-507
非模式生物转录组研究 刘红亮#,郑丽明,刘青青,权富生*,张涌* 遗传HEREDITAS (Beijing) 2013,35(8):955-970
Improving development of cloned goat embryos by supplementinga-lipoic acid to oocyte in vitro maturation medium Hengde Zhang#,Bin Wu,Hongliang Liu,Mingning Qiu,Jun Liu,Yong Zhang,Fusheng Quan* Theriogenology 2013,80(3):228-233
Isolation and Characterization of SSEA3+ Stem CellsDerived from Goat Skin Fibroblasts Zhongcai Yang#,Jun Liu,Hongliang Liu,Mingning Qiu,Qingqing Liu,Liming Zheng,Meijun Pang,Fusheng Quan*and Yong Zhang* CELLULAR REPROGRAMMING 2013,15(3):-
SC1 Promotes MiR124-3p Expressionto Maintain the Self-Renewal of MouseEmbryonic Stem Cells by Inhibiting theMEK/ERK Pathway Qing Wei#,Hongliang Liu,Zhiying Ai,Yongyan Wu,Yingxiang Liu,Zhaopeng Shi,Xuexue Ren,Zekun Guo* Cellular Physiology 2017,44():2057-2072
Characterization of Liaoning Cashmere GoatTranscriptome: Sequencing, De Novo Assembly,Functional Annotation and Comparative Analysis Hongliang Liu#,Tingting Wang,Jinke Wang, Fusheng Quan*,Yong Zhang* Transcriptome Study of Liaoning Cashmere Goat 2013,08():1-11
Comprehensive Proteomic Analysis of PGC7-Interacting Proteins Hongliang Liu#, Lei Zhang, Qing Wei,Zhaopeng Shi,Xiaoyan Shi,Juan Du,Chenyang Huang,Yong Zhang,and Zekun Guo* Journal of Proteome Research 2017,0():3113-3123
长链非编码RNA LINC00520在喉鳞状细胞癌中的表达与临床意义 吴勇延#,高伟,张宇良,牛敏,崔佳佳,相彩霞,桑江玮,温树信,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2018,32(2):91-92
Melanin-Manganese Nanoparticles with Ultrahigh EfficientClearance in Vivo for Tumor-Targeting T1 Magnetic ResonanceImaging Contrast Agent Wen Xu#,Jinghua Sun,Liping Li,Xiaoyang Peng,Ruiping Zhang*, Binquan Wang* Biomaterials Science 2017,0():1-28
超高精度小鼠彩色断层数据集的建立 田俊#*,贾越,何鹏飞,郭珏,靳荣秀,郭瑞 中国组织工程研究 2017,21(20):3170-3175
儿童声带小结嗓音障碍及干预策略的研究进展 郭文俊#,于文永,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(13):1043-1046
141例病毒感染性嗅觉障碍患者的临床特征分析 田俊#*,魏永祥,李丽,孙智甫,王斌全 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(10):749-752+756
喉部三维重建的进展 贾越#,田俊,何鹏飞,郭珏,靳荣秀,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(4):315-318
酪酸梭菌二联活菌胶囊辅助治疗变应性鼻炎的疗效观察 乔燕#,张克军,冯彦,刘瑛,李科婷,刘涛* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(17):1315-1321
变应性鼻炎患者心理特征研究进展 何霞#,冯彦,贾敏敏,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(6):487-489
甲状腺癌颈淋巴结清扫术后复发性乳糜漏1例 杨雨燕#,霍云奎, 王斌全, 韩瑞, 李飞, 樊佳敏, 朱乔乔,温树信* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(24):1931-1932
IL-10和CD14及CD68在喉鳞状细胞癌中的表达及相关性研究 张森#,皇甫辉,高伟,武丽娜,李莹,李伟艳,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(11):839-843
头颈肿瘤多组学研究进展 王斌全#*,高伟,吴勇延 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(23):1785-1788+1792
前庭康复训练对良性阵发性位置性眩晕 孙利兵#, 郑智英, 王斌全*, 于文永, 杨捷, 郭文俊, 任鸿杰 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(12):897-900+905
超高精度喉部切片图像数据集的建立 贾越#, 田俊, 何鹏飞, 郭珏, 靳荣秀, 郭瑞, 王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017年,31(7):540-543
变应性鼻炎与患者心理状态评估 何霞#,冯彦,董莹莹, 王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017年,31(5):400-403
The macro-evolutionary events in esophageal squamous cell Bin Yang#, Ting Yan#, Heyang Cui#, Enwei Xu#, Yanchun Ma#,Caixia Cheng#, Ling Zhang, Pengzhou Kong, Fang Wang, Yu Qian,Jian Yang, Yaoping Li, Hongyi Li, Yanghui Bi, Xiaoling Hu, JuanWang, Bin Song, Jie Yang, Wei Gao, Jing Liu, Binbin Zou, RuyiShi, Yanyan Zhang, Haiyan Liu, Yiqian Liu, Yuanfang Zhai, LuChang, Yi Wang, Yingchun Zhang, Zhiwu Jia, Xing Chen, Yanfeng Xi,Guodong Li, Jianfang Liang, Jiansheng Guo, Shiping Guo, Rongsheng Zhang,Xiaolong Cheng, Yongping Cui* Oncotarget 2017,08(68):112770-112782
FSCN1 is upregulated by SNAI2 and promotes epithelial to mesenchymal transition in head and neck squamous cell carcinoma Lei Wang#, YaoPeng Jia, ZengYu Jiang, Wei Gao, BinQuan Wang* Cell Biol Int 2017,41(8):833-841
Aurora-A modulates MMP-2 expression via AKT/NF-κB pathway in esophageal squamous cell carcinoma cells Wang X#*, Li X, Li C, He C, Ren B, Deng Q, Gao W, Wang B* Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2016,48(6):520-527
IQGAP1 silencing suppresses the malignant characteristics of laryngeal squamous cell carcinoma cells Wang X#*, He C, Li C, Ren B, Deng Q, Gao W, Wang B* Int J Biol Markers 2017,00(0):0-0
In vitro proliferation and differentiation potential of bone marrow-derived mesenchymal stem cells from ovariectomized rats Gao Y#, Jiao Y, Nie W, Lian B, Wang B* Tissue Cell 2014,46(6):450-456
Effect of a local, one time, low-dose injection of zoledronic acid on titanium implant osseointegration in ovariectomized rats Ying G#, Bo L, Yanjun J, Lina W, Binquan W* Arch Med Sci 2016,12(5):941-949
Metabolomics reveal the protective effect of Farfarae Flos against asthma using an OVA-induced rat model Jing Li, Wei Gao, Jining Gao, Hong Li, Xiang Zhang, Xuemei Qina, Zhenyu Li RSC Advances 2017,07(63):39929-39939
Rapid Processing of a Global Feature in the ON Visual Pathways of Behaving Monkeys Jun Huang#, Yan Yang, Ke Zhou, Xudong Zhan, Quan Zhou, Hong Zhu, Yingshan Yang, Chunming Zhang, Yifeng Zhou*, Wu Zhou* Front. Neurosci 2017,11():474-474
Analysis of gene expression profiling variations induced by hsa-miR145-5p overexpression in laryngeal squamous cell carcinoma cell line Tu-177 YONGXIA DING#,YONGYAN WU, WEI GAO, CHUNMING ZHANG, QINLI ZHAO, HUINA GUO, XUKUAN QU, SHUXIN WEN, BINQUAN WANG* MOLECULAR MEDICINE REPORTS 2017,16(5):5863-5870
IL_10和CD14及CD68在喉鳞状细胞癌中的表达及相关性研究 张森,皇甫辉,王斌全,高伟,李莹,李伟艳,武丽娜,王斌全*, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(11):839-843
MicroRNA-204-5p inhibits invasion and metastasis of laryngeal squamous cell carcinoma by suppressing forkhead box C1 Wei Gao#,Yongyan Wu#,Xiaoling He,Chunming Zhang,Meixia Zhu,Bo Chen,Qingqing Liu,Xukuan Qu,Weiyan Li,Shuxin Wen,Binquan Wang* Journal of Cancer 2017,08(12):2356-2368
分化型甲状腺癌的特殊性与外科治疗争议 温树信*,王斌全#,皇甫辉,张春明,高伟, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,52(4):302-304
变应性鼻炎健康相关生存质量测定常用量表简析 何霞#,冯彦,王斌全*,董莹莹,刘瑛 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(01):23-26
现代头颈肿瘤外科原则在头颈肿瘤治疗中的作用与意义 王斌全#,温树信* 中华耳鼻咽喉头颈外科 2016,51(06):466-468
CDl4启动子区遗传变异对喉癌遗传,易感性的影响 杨丽娟#,温树信*,张雪梅*,林佳 中华耳鼻咽喉头颈外科 2016,51(3):197-202
长链非编码RNA linc00261在喉鳞状 细胞癌中的表达及意义 张春明#, 高伟,吴勇延,赵沁丽,陈波,刘青青,李伟艳,温树信,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2017,31(1):68-71
Identification and characterization of CD133+CD44+ cancer stem cells from human laryngeal squamous cell carcinoma cell lines Jue Wang#, Yongyan Wu#, Wei Gao#, Fei Li, Yunfeng Bo, Meixia Zhu, Rong Fu, Qingqing Liu,Shuxin Wen*, Binquan Wang* Journal of Cancer 2017,08(3):497-506
Potential key molecular correlations in laryngeal squamous cell carcinoma revealed by integrated analysis of mRNA, miRNA and lncRNA microarray profiles C. ZHANG#, W. GAO#, S. WEN, Y. WU,R. FU, D. ZHAO, X. CHEN, B. WANG* Neoplasma 2016,63(6):888-900
Characterization of promoter of the tuberculosis-resistant gene intracellular pathogen resistance 1 Yongyan Wu#,Yong Zhang*, Immunol Res 2016,64(1):143-154
The Transcriptional Foundations of Sp110-mediated Macrophage (RAW264.7) Resistance to Mycobacterium tuberculosis H37Ra Yongyan Wu#,Yong Zhang*, Scientific Reports 2016,06():22041-
Oct4 and the small molecule inhibitor, SC1, regulates Tet2 expression in mouse embryonic stem cells Yongyan Wu#,Yong Zhang*, Mol Biol Rep. 2012,40(4):2897-2906
SUMOylation Represses Nanog Expression via Modulating Transcription Factors Oct4 and Sox2 Yongyan Wu#,Yong Zhang*, Plos One 2012,07(6):e39606-
GSK3 inhibitors CHIR99021 and 6-bromoindirubin-39-oxime inhibit microRNA maturation in mouse embryonic stem cells Yongyan Wu#,Zekun Guo*,Yong Zhang*, Scientific Reports 2015,05():8666-
CHIR99021 promotes self-renewal of mouse embryonic stem cells by modulation of protein-encoding gene and long intergenic non-coding RNA expression Yongyan Wu#,Zekun Guo*,Yong Zhang*, Experiment Cell Research 2013,19(17):2684-2699
Potential biomarkers and their regulatory relationships in laryngeal squamous cell carcinoma with lymph node metastasis revealed by integrating mRNA, microRNA and long non-coding RNA profiles Wei Gao#,Chunming Zhang#,Teng Ma,Shuxin Wen,Rong Fu,Dan Zhao,Yongyan Wu,Binquan Wang* Int J Clin Exp Pathol 2016,09(5):5103-5116
慢性鼻-鼻窦炎伴嗅觉障碍患者鼻内镜手术前后嗅觉变化分析 任军#,皇甫辉*, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(02):106-110
Hsa-miR-93-5p在喉鳞状细胞癌中的表达及其临床意义 张春明#,高伟;王娜;刘瑛;赵沁丽;李莹;温树信;王斌全*, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(10):774-779
儿童变应性鼻炎鼻分泌物嗜酸性粒细胞的临床研究 许莹#;李琦*;王斌全, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2016,24(01):5-7+16
两种湿化液对喉部术后气切患者湿化效果的实验研究 张佳蕾#,王斌全*;高伟;李浩 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(10):825-827
4种不同填塞材料在鼻内镜术后填塞疗效中的应用观察 段雅琴#,陈钢钢;李育玲;王斌全*, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(09):750-753
The Cervical Vestibular-Evoked Myogenic Potentials (cVEMPs) Recorded Along the Sternocleidomastoid Muscles During Head Rotation and Flexion in Normal Human Subjects ALEXANDER ASHFORD#, JUN HUANG#, CHUNMING ZHANG#, WEI WEI,WILLIAM MUSTAIN,THOMAS EBY,HONG ZHU*, WU ZHOU* JARO-J ASSOC RES OTO 2016,17(4):303-311
Ameliorative effects of glycine in an experimental nonalcoholic steatohepatitis and its correlation between TREM-1 and TREM-2 Zhang-Feng Dou#, Ya-Rong Guo, Jin-Chun Liu*, Ning Li, Bao Chai, Xiu-Qing Li, Rong Fu, Xiao-Juan Wang Am J Transl Res 2016,08(2):284-297
不同复位方式治疗良性阵发性位置性眩晕的疗效及对患者生活质量的影响 亓卉#,王斌全*,于文永,郑智英,杨捷, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(5):392-395
颈胸皮瓣联合颞部皮瓣修复颌面部鳞状细胞癌术后大缺损1例 李飞#,温树信*,王斌全,韩瑞,孔令帅,杨丽娟 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2016,30(5):415-416
xRCC3遗传变异与喉癌和下咽癌发病 风险相关研究 温树信#,张雪梅,唐平章,赵丹,郭永丽,谭文,林东昕* 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007,42(11):856-859
鼻咽部腺样囊性癌的治疗体会 温树信#,唐平章*,徐震纲,祁永发,李正江,刘文胜 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2006,41(5):359-361
瘤内微淋巴管与喉鳞癌颈淋巴结转移的相关性研究 张春明#,王斌全*,温树信,皇甫辉,夏立军 中国药物与临床 2008,08(7):512-514
E-cadherin and Smad4在喉鳞状细胞癌中的表达及临床意义 张春明#,高伟,卢岩,王斌全*,温树信,皇甫辉 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2014,22(3):199-202
基质金属蛋白酶-1(-1607)1G/2G基因多态性与鼻咽癌相关性研究 高伟#,隋军*,王斌全,李晓江,张春明,温树信,皇甫辉,马静 中国耳鼻咽喉头颈外科杂志 2010,17(3):116-120
MicroRNA-155对喉鳞状细胞癌Hep-2细胞株的作用 王洋#,王斌全*,高伟,张春明,皇甫辉,温树信 中国耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013,20(6):285-289
喉功能保留外科相关的喉功能解剖 温树信#,秦江波#,王斌全*,张春明,高伟,陈钢钢,董振 听力学及言语疾病杂志 2016,24(1):31-34
从2014年美国国家综合癌症网诊疗指南看下咽癌的治疗 温树信#*,王斌全 中华肿瘤杂志 2015,37(8):637-639
黑色素瘤抗原-A1 -A3的表达与喉癌临床特征相关性的研究 程艳#,王斌全*,张春明,刘海燕, 中国药物与临床 2015,10():1381-1384
翻转课堂教学模式在医学研究生教育中的探索与实践 王磊#,贾耀朋,王斌全*, 中国高等医学教育 2015,07():121-122
MicroRNA-486-5p在头颈部常见恶性肿瘤中的研究进展 张晨#,王斌全*, 中外医疗 2015,11():197-198
甲状腺乳头状癌原发灶外科治疗的Meta分析 孟晓敏#,温树信*,王斌全,冯彦,杨丽娟,孔令帅, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,29(9):835-840
复发和非复发良性阵发性位置性眩晕患者温度试验结果比较 刘姣#,王斌全*, 中国耳鼻咽喉头颈外科 2015,04():177-179
CO_2激光治疗前连合受累的早期声门型喉癌的预后分析 折素珍#,王斌全*,李莹,高伟,冯彦, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,24():2121-2125
喉鳞状细胞癌组织中血管生成拟态与临床病理学特征关系的研究 冯彦#,王斌全*,梁钢,温树信,孙瑞芳, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,23():2071-2075
股前外侧皮瓣:一种理想的下咽及颈段食管缺损修复组织 温树信#,王斌全* 临床耳鼻咽喉头颈外科 2015,29(17):1508-1510
Bax与PHF20蛋白在喉鳞状细胞癌中的表达及临床意义 张春明,高伟,董蜀斌,陈钢钢, 韩瑞,温树信,王斌全 临床耳鼻咽喉头颈外科学杂志 2015,29(19):1701-1705
Hsa-miR-301a-3p Acts as an Oncogene in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma via Target Regulation of Smad4 Yan Lu#,Wei Gao#, Chunming Zhang, Shuxin Wen, Hui Huangfu, Jian Kang, Binquan Wang* Journal of Cancer 2015,06(12):1269-1275
Fascin-1, Ezrin and Paxillin Contribute to the Malignant Progression and Are Predictors of Clinical Prognosis in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Wei Gao#, Chunming Zhang#, Yan Feng, Ganggang Chen, Shuxin Wen, Hui Huangfu, Binquan Wang* Plos One 2012,07(11):e50710-
Laser Surgery versus Radiotherapy for T1–T2N0 Glottic Cancer: A Meta-Analysis Yan Feng#, Binquan Wang*, Shuxin Wen ORL J OTO-RHINO-LARY 2011,73(6):336-342
Inhibition of autophagy-potentiated chemosensitivity to cisplatin in laryngeal cancer Hep-2 cells Kang R#, Wang ZH, Wang BQ*, Zhang CM, Gao W, Feng Y, Bai T, Zhang HL, Huang-Pu H, Wen SX Am J Otolaryngol 2012,33(6):678-684
Cancer-derived matrix metalloproteinase-9 contributes to tumor tolerance Bin-Quan Wang #*,Chun-Ming Zhang,Wei Gao,Xu-Feng Wang,Hai-Li Zhang,Ping-Chang Yang* J Cancer Res Clin Oncol 2011,37(10):1525-1533
Overexpression of MicroRNA-30b Improves Adenovirus-Mediated p53 Cancer Gene Therapy for Laryngeal Carcinoma Liang Li#,Bingquan Wang* Int. J. Mol. Sci 2014,15(11):19729-19740
Expression of DNA topoisomerase II-alpha Clinical significance in laryngeal carcinoma Feng Y#,Zhang H,Zhang H,Wen S,Huangfu H,Sun R,Bai W,Wang B* Oncology Letters 2014,08(4):1575-1580
变态反应皮肤病血清特异性IgE检测的临床意义 刘俊杰#,张克军*,刘太琴,王宁, 山西医药杂志 2011,40(3):249-251
耳鼻喉科护理学教学实践与思考 曹春梅#,张克军*, 全科护理 2010,08(18):1681-1681
太原市中心地区2008-2009年度气传致敏花粉调查分析 张克军#,成娜莎,王长生,王宁,刘太琴, 山西医药杂志 2010,39(9):829-831
喉癌手术切缘研究进展 邢永刚#,皇甫辉*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,39(2):104-107
人喉癌细胞异质性的研究 靳阳子#,皇甫辉*,郭梦媛, 中国医疗前沿 2011,06(4):42-43
鼻内镜下电凝配合药物治疗难治性鼻出血60例分析 宋建春#,皇甫辉*, 中国保健营养(中旬刊) 2013,0(3):546-546
鼻内镜视神经管减压术治疗外伤性视神经病的临床体会 王文超#,皇甫辉*, 中国医药科学 2011,01(7):32-33
趋化生长因子受体4和基质金属蛋白酶-13在喉鳞状细胞癌中的表达及临床意义的研究 郭梦媛#,皇甫辉*,王丹丹,韩瑞,李卓,赵铁, 中国医药导报 2012,09(13):16-18,83
腺样体肥大并分泌性中耳炎患儿的预后影响因素分析 李清华#,皇甫辉*, 听力学及言语疾病杂志 2015,0(1):85-87
鼻炎宁颗粒治疗急性鼻窦炎的临床研究 李卓#,皇甫辉*, 世界中医药 2013,08(7):766-767
PI3K/Akt信号通路及血管内皮生长因子对肿瘤血管生成的影响 赵军#,皇甫辉*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2014,38(1):5-6
白介素-23在鼻息肉组织中的表达及意义 马小青#,皇甫辉*, 中国民康医学 2011,23(15):1879-1881
尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶1A1基因多态性与头颈肿瘤 潘虹#,皇甫辉*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,39(1):15-17
Th17细胞在小鼠变应性鼻炎模型中的表达及调控作用 史敏#,皇甫辉*,张春明, 黄清丽,张敏,靳阳子, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2011,25(14):652-655
鼻炎宁颗粒辅助治疗变应性鼻炎的临床观察 王丹丹#,皇甫辉*, 世界中医药 2012,07(3):201-203,207
西妥昔单抗联合放化疗治疗头颈部鳞状细胞癌 韩瑞#,皇甫辉*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013,37(3):150-152
声频共振治疗仪治疗耳鸣疗效观察 刘俊杰#,张克军, 高福秀,皇甫辉, 听力学及言语疾病杂志 2012,20(4):381-382
慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉中Th17细胞/调节性T细胞失衡相关性 秦冰#,夏立军* 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2015,39(2):63-66
喉晕厥1例并文献分析 张念祖#,夏立军, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2011,19(2):115-116
人β防御素3在慢性鼻-鼻窦炎发病机制中的研究 郭冰艳#,夏立军*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013,37(2):63-65
Toll样受体在鼻黏膜中表达的相关研究 赵峰#,夏立军*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2014,38(2):84-86
耳鸣的分类、衡量标准及治疗进展 牛艳#,王建明*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2014,38(6):347-350
人工耳蜗植入术前的影像学检查进展 王江盼#,王建明*, 中国医药指南 2013,0(2):50-52
TNF-α和MMP-2在中耳胆脂瘤中的表达及意义 高娟#,王建明*, 中国当代医药 2010,11(3):31-32
耳鸣诊断方法的新进展 陈英#,王建明*, 中国当代医药 2014,21(13):183-185
白细胞介素1α在中耳胆脂瘤和肉芽组织中的表达及意义 李琳#,王建明*, 中国医药导报 2011,08(33):29-30,33
助听器故障原因分析 刘俊杰#, 张克军, 高福秀,王建明, 听力学及言语疾病杂志 2010,18(3):280-281
M3受体在慢性鼻-鼻窦炎合并鼻息肉患者鼻腔黏膜中的过度表达 谢聪#,刘涛*, 临床医药实践 2011,20(7):490-493
益生菌DNA对变应性鼻炎疗效的动物实验研究 张黎燕#,刘涛*, 中国医疗前沿 2012,07(7):24-25
非索非那定和氯雷他定在过敏性鼻炎治疗中的疗效分析和安全评估 刘锐越#,刘涛*,周华容, 中国保健营养(上旬刊) 2013,23(7):3928-3929
喉鳞癌中HHV6、HPV16/18的表达及其相互关系 姚姣利#,刘涛*, 山西医科大学学报 2010,41(4):316-322,封3
舌下免疫治疗尘螨变应性鼻炎的疗效分析 许彦江#,刘涛*,张克军, 王宁,刘俊杰, 中国药物与临床 2012,12(4):481-483
小鼠SEB/OVA变应性鼻炎模型的实验研究 马靖#,刘涛*, 医学研究杂志 2010,39(3):101-104
变应性鼻炎中调节性B细胞及CD19的研究进展 李增沛#,刘涛*, 中国医药指南 2012,0(26):62-63
鼻息肉中金葡菌及其毒素B测定临床意义 梁星#,刘涛*, 中外医疗 2010,29(11):29-30
声频共振辅助治疗突发性耳聋的meta分析 周华容#,刘涛*,刘锐越, 中国医药科学 2013,0(17):76-78
TLR5在变应性鼻炎患者鼻黏膜组织中的表达 刘锐越#,刘涛*,周华容 中国医药科学 2014,0(3):58-59.62
变应性鼻炎中调节性T细胞和Bcl-6的研究进展 程超群#,刘涛*, 中国医药指南 2012,0(27):447-448
甲状腺乳头状癌原发灶外科治疗探讨 孟晓敏#,温树信* 中国现代医生 2015,0(10):153-155,160
甲状腺肿块,可以从容面对的一类疾病 温树信# 健康向导 2010,16(2):26-27
白介素-33、白介素-37在鼻息肉组织中的表达及意义 薛军芳#, 柴向斌*, 中国现代医生 2015,0(12):9-11,15
水通道蛋白1在鼻部疾病中的研究进展 马玉强#,柴向斌*, 中国医疗前沿 2011,06(12):10-11,45
IL-17、IL-23与IL-6在鼻息肉及相关疾病中的研究现况 赵轶#,李聪颖,柴向斌*, 中国当代医药 2012,19(27):21-22
Th17细胞与白介素17在鼻息肉中的研究进展 李聪颖#,赵轶,柴向斌*, 中国当代医药 2012,19(29):15-16
呼吸道合胞病毒、腺病毒在鼻息肉组织中表达及临床意义 王慧涛#,薛妍,柴向斌*, 中国医药科学 2014,0(10):17-19
头孢丙烯分散片治疗急性细菌性鼻-鼻窦炎130例临床疗效与安全性分析 庆燕#,柴向斌*, 中国药物与临床 2004,0(8):1102-1103,1104
COX-2在变应性鼻炎患者血清中的表达 陈宏丽#,柴向斌*, 王宁, 中国现代药物应用 2012,06(10):42-43
鼻窦炎口服液治疗慢性化脓性鼻窦炎的临床观察 张念祖#,田宏斌,王莲芸,张涛源,张克军,范道生,柴向斌, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2001,09(4):168-179
带蒂颊脂垫在上颌窦修复术中的应用 陈宏丽#,柴向斌*, 中国临床实用医学 2010,04(12):166-167
1196例突发性聋预后影响因素分析 张燕霞#,张强伟,任鸿杰,张芩娜*, 中华耳科学杂志 2015,0(1):126-131
对eIF4E与bFGF在喉鳞癌中表达的研究 张海利#,张芩娜,陈彦球*, 临床医药实践 2004,13(5):336-338
突发性耳聋与血小板CD62p的临床研究 张芩娜#, 陈彦球*, 临床医药实践 2003,12(4):254-256
鼻内镜下腺样体切除术对小儿分泌性中耳炎的治疗作用 张艳红#,张芩娜*, 实用医技杂志 2008,15(10):1251-1252
耳屏软骨--软骨膜鼓室成形术治疗鼓膜穿孔 张芩娜#,王建明*, 山西临床医药 2002,11(6):434-435
鼓室内注射庆大霉素治疗难治性梅尼埃病眩晕症 陈湘荣#,张芩娜*, 中国现代医生 2009,47(14):4-5,16
突发性耳聋听力曲线形状与疗效的关系 高福秀#, 张芩娜,刘俊杰, 山西医药杂志 2001,30(1):53-53
鼻内镜下射频治疗变应性鼻炎的体会 王晓刚#,张芩娜*, 临床医药实践 2010,19(2):154-155
耳塞型耳机对青年听力的影响 高福秀#,张芩娜,王斌全, 山西护理杂志 2000,14(3):101-102
20名被困井下多日人员口咽拭子培养与临床分析 杨曦#,于文咏,张芩娜* 山西医科大学学报 2010,41(10):902-904
大前庭水管综合征SLC26A4基因突变分析 席宏#,张芩娜*, 中国药物与临床 2011,11(4):394-396
一母系遗传氨基糖苷类抗生素致聋家系线粒体DNA A1555G突变检测 赵芳#,张芩娜*, 中华耳科学杂志 2010,08(1):40-45
山西太原129例重度非综合征型感音神经性耳聋基因的筛查 张强伟#,张芩娜,杨向茹, 中华耳科学杂志 2012,10(2):224-226
颞骨CT在颞骨外伤性面瘫治疗中的临床意义 张芩娜#,王建明*, 听力学及言语疾病杂志 2002,10(3):187-187
普通话言语测听单音节词表在山西方言人群中的应用 周凯#,张燕霞,张芩娜*, 中华耳科学杂志 2014,0(1):112-115
声频共振治疗分泌性中耳炎 王桂香#,张芩娜*, 山西医科大学学报 2000,31(1):78-78
伪聋的纯音听力测试 高福秀#,王斌全,张芩娜,郝继莲, 山西医药杂志 2002,31(1):72-73
山西话言语测听双音节词表的编制 张艳红#,张芩娜*, 山西医科大学学报 2008,39(8):720-722
MicroRNA-106bregulates the tumor suppressor RUNX3 in laryngeal carcinoma cell Xu Y#, Wang K, Gao W, Zhang C, Huang F, Wen S, Wang B* FEBS Lett 2013,87(19):3166-3174
Primary Laryngeal Cancer-derived miR-193b Induces Interleukin-10-expression Monocytes Zhang Sen#; Guo Yuntong; Zhang Chunming; Gao Wei; Wen Shuxin; Huangfu Hui; Wang Binquan* Cancer Investigation 2015,33(2):29-33
4NQO致舌鳞癌小鼠黏膜形态学以及黑色素瘤抗原基因A1和A3表达的研究 张海利#,王斌全*,温树信,马琴,冀洁,张春明, 中华肿瘤防治杂志 2010,17(19):1510-1513
梅尼埃病畸变产物耳声发射的临床听力学特征 王建明#,王斌全, 中国眼耳鼻喉科杂志 2002,02(4):223-225
多频听觉稳态反应与听性脑干反应对儿童客观听阈评估的比较 张森#,王斌全*,皇甫辉, 中国现代药物应用 2008,02(5):19-22
孟鲁司特联合布地奈德治疗过敏性鼻炎-哮喘综合征临床观察 于超#, 王斌全*, 中国现代药物应用 2012,06(11):84-86
Toll 样受体4在慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉组织中的研究进展 李智林#,王斌全*, 实用医技杂志 2014,21(3):278-279
人血管内皮生长因子受体3胞外1-3区基因的克隆与表达载体的构建 曹静#, 王斌全*, 张海利, 中国药物与临床 2006,06(3):169-171
RECK和MMP-9在喉鳞癌中的表达及相关性研究 王旭峰#,王斌全*,张海利, 张春明, 高伟, 中国医疗前沿 2011,06(4):21-22,26
嗓音声学分析和电声门图参数变化在喉癌中的应用 冯彦#,王斌全*, 实用医技杂志 2008,15(5):552-553
保守治疗孤立性蝶窦炎的疗效观察 王占江#,王斌全*,温树信,杨曦, 中国现代医生 2010,48(23):130-131
花粉高峰期突发性聋的发病及疗效分析 高福秀#,王斌全, 毋桂花,范道生, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2001,09(4):185-185
P73基因在喉鳞癌中的表达及相关性研究 王利华#,毋桂花,王斌全, 山西中医学院学报 2002,03(1):55-57
太原市秋季气传致敏花粉种类和含量与楼层关系分析 王宁#,张克军,王斌全,成娜莎,刘太琴, 山东大学学报(医学版) 2010,48(1):67-69
甲状腺手术致暂时性喉返神经麻痹 温树信#,王斌全*,张春明, 张海利,高伟, 陈钢钢, 李丽娟,孟晓敏, 中华内分泌外科杂志 2014,0(4):342-343
单纯放疗治疗早期声门型喉癌的系统评价 冯彦#,王斌全*,温树信, 中华医学图书情报杂志 2010,19(10):53-56,封3
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者软腭组织病理学 周丽媛#,王斌全*,张芩娜, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007,31(5):260-262
头颈鳞癌小鼠模型生物学特性的研究 张海利#,王斌全*,马琴,温树信,张春明,田俊, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2010,18(3):128-130
c-FLIP和RECK在喉鳞状细胞癌及癌旁黏膜组织中的表达及其对于喉癌手术切除的意义 常玮#,王斌全*,温树信,张春明, 中国肿瘤外科杂志 2010,02(3):160-165
天眩清治疗梅尼埃病临床对比疗效观察及机制探讨 王建明#,王斌全, 中国医刊 2002,37(4):58-58
多频听觉稳态反应与40Hz听相关电位对儿童客观听阈评估的比较 张森#, 王斌全*, 皇甫辉, 中国听力语言康复科学杂志 2008,0(2):27-30
动态喉镜下嗓音声学测试的研究进展 张丽媛#,王斌全*, 中国医学创新 2014,0(9):140-141,142
三氧化二砷诱导喉癌细胞凋亡的体外研究 薛建秀#,胡玉顺,王斌全, 中国药物与临床 2004,04(11):831-833
现代化喉癌患者随访系统的开发与应用 郝文天#,高伟, 张春明,皇甫辉,温树信,王斌全, 医学信息 2014,0(24):1-3
自噬基因Beclin1在喉鳞癌患者中的表达及临床意义 董蜀斌#,王斌全*, 中国医学创新 2014,0(9):45-47
太原市30年间2次气传花粉调查结果对比 张克军#,王长生,成娜莎,王宁,刘太琴,王斌全, 中华临床免疫和变态反应杂志 2011,05(2):97-101
喉癌患者生存质量的研究 冯彦#,王斌全*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2009,33(5):278-281
数字化人体在耳鼻咽喉科手术模拟中的应用 郭庚#,王斌全*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007,31(3):149-152
太原市中心地区35年间两次气传致敏花粉分布比较及其相关影响因素分析 张耀虹#,王斌全*,张克军,张春明, 中国医疗前沿 2013,0(8):1-4
动态喉镜诊断声带息肉的诊断价值及相关性研究 张丽媛#,王斌全*, 中国医药指南 2014,0(7):119-120
VEGF165-PE38重组免疫毒素真核表达载体的构建及表达 胡昌辰#,柯以铨,王斌全, 周丽媛, 吕俊,张发兵, 卢建侃,蔡颖谦,秦玲莎, 肿瘤研究与临床 2009,21(4):222-225
砷剂对肿瘤的生物学作用 薛建秀#,胡玉顺,段润卿, 王斌全, 中国药物与临床 2005,05(12):931-933
喉癌组织中人乳头状瘤病毒感染与p15和p16蛋白的表达 王斌全#,温树信, 陈彦球, 皇甫辉,王建明, 中华耳鼻咽喉科杂志 2001,36(5):384-384
睾丸肿瘤抗原MAGEA1及MAGEA3在小鼠头颈部鳞癌及癌旁组织中的表达 马琴#,王斌全*,温树信,王宁, 中国医药导报 2009,06(17):6-8
血管内皮生长因子C受体3 mRNA在喉鳞状细胞癌中的表达 王丽萍#,王斌全*,王建明,张海利, 中国药物与临床 2007,07(4):250-252
葡萄球菌肠毒素B对兔上颌窦黏膜上皮电生理和通透性的影响 刘涛#, 杨平常, 王斌全,皇甫辉,张念祖,夏立军, 中华耳鼻咽喉科杂志 2002,37(4):264-266
吸烟饮酒对嗓音影响的客观定量研究 冯彦#,王斌全*, 夏立军, 中国药物与临床 2007,07(10):749-750
FRAT1、MMP-9及RhoC在喉鳞状细胞癌中的表达及临床意义 何娟#,王斌全*,张春明,高伟,皇甫辉,温树信, 中华临床医师杂志(电子版) 2013,0(14):6414-6417
肿瘤干细胞标志物CD44v6在喉鳞癌中的表达及意义 戎美燕#,温树信, 王斌全,冯彦,高伟,李丽娟, 当代医学 2012,18(8):2-4
颈动脉体瘤的外科治疗 皇甫辉#,王斌全,刘涛, 张念祖,王建明, 山西医科大学学报 2000,31(1):53-55
喉癌组织中Survivin基因表达的研究 张海利#,王斌全*,温树信,柴向斌,皇甫辉, 山西医药杂志 2008,37(13):606-608
PDCD4及CDKN1A/p21在喉鳞状细胞癌中的表达及临床意义 鹿慧#,王斌全,李建民,张婕, 中华临床医师杂志(电子版) 2014,0(9):1606-1609
70例100耳耳鸣原因分析 高福秀#,张芩娜, 王斌全, 山西医科大学学报 2001,32(1):74-75
PTEN蛋白在喉鳞癌中表达的研究 曹丽棠#, 陈小明,王斌全, 山西医药杂志 2012,41(2):130-132
术前放疗加手术与单纯手术治疗喉癌疗效比较的系统评价 冯彦#,王斌全*,温树信, 中华肿瘤防治杂志 2010,17(23):1949-1952
CK(AE1/AE3)在喉鳞癌淋巴结微转移诊断中的应用 田俊#,王斌全*,皇甫辉,李建明,温树信, 中国现代医药杂志 2008,10(5):27-29
喉癌组织中Survivin基因表达的研究 张海利#,王斌全*, 温树信,柴向斌,皇甫辉, 山西医药杂志 2008,37(7):606-608
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者血清脂联素水平的研究 周丽媛#,王斌全*,张芩娜,杨向茹,皇甫辉,夏立军, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2010,24(6):264-266
行鼻内窥镜术患者围手术期护理流程再造的研究 陈曦#,王斌全*, 中国医疗前沿 2012,07(2):81-82
真核细胞翻译起始因子4E和血管内皮生长因子在喉鳞状细胞癌中的表达及相关性研究 王斌全#,张海利,陈彦球, 临床耳鼻咽喉科杂志 2005,19(11):501-503
侵犯主气道的上纵隔恶性肿瘤2例救治体会 王丹丹#,皇甫辉,王斌全, 中国癌症防治杂志 2012,04(1):94-95
喉癌组织RB基因突变及其与临床分期的关系 王斌全#,陈彦球,温树信,王建明, 皇甫辉,李育军, 临床耳鼻咽喉科杂志 2003,17(2):89-91
FASCIN-1和MMP-1在喉鳞癌中的表达及其临床意义 王瑞#,王斌全*, 高伟,张春明, 现代肿瘤医学 2011,19(10):1958-1961
wnt/β-catenin信号通路关键蛋白及Mucin1在喉鳞状细胞癌上表达与相关研究 刘瑛#,王斌全*, 高伟,张春明,张海利,冯彦,陈钢钢,温树信,皇甫辉, 中国医药导报 2012,09(17):59-60,65
下咽癌术后缺损修复的并发症及处理 刘涛#,王斌全,皇甫辉,张念祖,夏立军, 山西医科大学学报 2002,33(4):368-369
阻塞性睡眠呼吸暂停综合征选择性手术的临床观察 刘涛#, 薛爱宾,王斌全,皇甫辉, 夏立军, 山西医科大学学报 2004,35(3):281-282
改良前鼻孔封闭术治疗萎缩性鼻炎 王利利#,王斌全,葛荣明, 山西医科大学学报 2000,31(1):79-80
中国数字化人体鼻部结构的三维重建和可视化 郝凯飞#,张绍祥,王斌全,谭立文, 山东大学耳鼻喉眼学报 2008,22(2):144-147,封3
粉尘螨提取液对Ana-1巨噬细胞表达TNF-α及ICAM-1的影响 张克军#,李双雪, 哈斯,王斌全, 山西医科大学学报 2005,36(1):38-40
喉鳞状细胞癌中CDK2对细胞增殖的作用 张海利#,王斌全*,刘荣,温树信,皇甫辉, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2008,22(18):824-826
鼻内窥镜下射频治疗鼻后部出血 刘涛#,许彦江, 王斌全,张念祖,皇甫辉, 山西医科大学学报 2001,32(4):369-370
喉鳞癌组织MAGEA1和MAGEA3蛋白表达及其生物学意义的研究 田俊#,王斌全*,夏立军,张海利, 中华肿瘤防治杂志 2011,18(6):432-435
STAT3在喉鳞状细胞癌及手术切缘组织中的表达及临床意义 王菲#, 王斌全*, 中国医药导报 2010,07(10):24-26
内镜下鼻腔腺样囊性癌切除术后复发二例 温树信#*,王斌全,李丽娟, 孟晓敏 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013,48(4):345-346
颈部支气管源性囊肿合并结节性甲状腺肿一例误诊分析 李丽娟#,温树信*,王斌全, 张春明,孟晓敏, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2013,48(7):598-599
晚期喉癌切缘组织流式细胞仪参数及PCNA表达的研究 王斌全#,温树信,皇甫辉,张芩娜, 陈彦球,王建明,柴向斌, 耳鼻咽喉-头颈外科 2003,10(3):163-167
优质护理服务在纤维喉镜检查室的应用 郑智英#,于文永,王斌全*, 中国医疗前沿 2012,07(4):68-69
鼻息肉与真菌免疫学的关系 张丹梅#,王斌全,宋子龙, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007,21(5):222-223
咽后壁脓肿因迷走神经反射致死2例报告 王建强#,王长生,张念祖,王斌全,刘涛, 山西医科大学学报 2006,37(8):888-888
P物质在神经肌蒂移植治疗声带麻痹的临床应用 刘涛#,王斌全,皇甫辉,夏立军,张念祖, 山西医科大学学报 2005,36(1):122-123
鼻窦源性葡萄球菌肠毒素B在溃疡性结肠炎发病中的作用 刘涛#, 孔维佳,杨平常, 王斌全,皇甫辉, 山西医科大学学报 2005,36(6):693-696
淋巴管内皮特异性标记物的研究进展 双羽#,王斌全*, 山西医科大学学报 2007,38(3):274-277
SPECT-CT探测喉癌前哨淋巴结 程艳#,王斌全,李思进, 皇甫辉,刘涛,柴向斌, 国际放射医学核医学杂志 2008,32(5):268-271
重组血管内皮生长因子165-PE38融合基因的构建及其对人脐静脉内皮细胞的抑制作用 胡昌辰#,柯以铨,姜晓丹,王斌全,周丽媛, 陈一招, 中华实验外科杂志 2009,26(5):576-578
变应性疾病患者211例Phadaitop检测结果分析 王宁#,张克军,王斌全,杨向茹, 山西医科大学学报 2007,38(11):1040-1042
喉癌肿瘤标记物的筛选及其表达变化 许莹#, 王斌全,皇甫辉, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2011,25(9):409-412
头颈部手术后并发急性肺栓塞临床分析 皇甫辉#, 王斌全,王建明, 中西医结合心脑血管病杂志 2004,02(8):450-451
喉癌组织中FHIT基因蛋白表达的研究 曹丽棠#,陈小明,王斌全, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2008,22(3):122-123
喉癌 CT/MRI融合图像的建立及初步应用 田俊#,王丹丹,皇甫辉,王斌全, 李乐, 山东大学耳鼻喉眼学报 2014,0(4):52-55
eIF4E与bFGF在喉鳞癌中的表达及相关性研究 张海利#,王斌全,陈彦球, 山西医科大学学报 2004,35(2):126-129
生物共振与血清sIgE检测过敏原对比分析 楼洁#,张克军,王斌全,刘俊杰,王宁, 中国医药科学 2014,0(1):23-26,36
利用SEIDI-TOF质谱技术分析喉癌患者血清蛋白质谱的变化 许莹#,乔胜铎,皇甫辉,王斌全, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2009,23(24):1116-1119
蛋白质指纹图谱技术在喉癌分子生物标志物研究中的应用 许莹#, 皇甫辉,王斌全,程艳,张艳廷, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2008,22(18):820-823
头颈肿瘤颈淋巴结微小转移的检测 程艳#,王斌全*,皇甫辉, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2009,33(1):18-20
细胞骨架分子与喉鳞状细胞癌患者复发及预后的关系 高伟#,王斌全*,张春明,温树信,陈钢钢, 皇甫辉, 冯彦, 张森, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2012,47(10):841-847
48例上颌窦恶性肿瘤的CT影像分析 任凯#,王斌全*,亓卿彦, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2009,17(6):323-325
血管内皮生长因子A、C mRNA在喉鳞状细胞癌中的表达 王丽萍#,王斌全*,王建明, 张海利, 山西医科大学学报 2006,37(1):39-41
结肠上徙代食管在下咽、食管疾病中的治疗体会 王斌全#,夏立军,皇甫辉, 临床耳鼻咽喉科杂志 2001,15(9):389-390
分化型甲状腺癌的预防性颈中央区淋巴清扫术适应证探讨 温树信#*, 王斌全 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2011,46(11):952-953
抑癌基因p15、Rb在喉鳞状细胞癌中表达的研究 温树信#,王斌全,陈彦球,皇甫辉 临床耳鼻咽喉科杂志 2003,17(9):543-544
RECK和MMP-9在喉鳞癌中的表达及其临床意义 常玮#, 王斌全*, 医学研究杂志 2010,39(4):73-76,3
LYVE-1与血管内皮生长因子-C在喉鳞状细胞癌中的表达和意义 张春明#,王斌全*,皇甫辉 ,温树信,张海利 肿瘤研究与临床 2009,21(2):107-110
挖耳导致耳疾26例(30耳)临床分析 高福秀#,王斌全,乔素华,郝继莲 山西医科大学学报 2001,32(2):172-172
经鼻内窥镜鞍区肿瘤切除术并发尿崩症防治探讨 温树信#, 王斌全, 皇甫辉,陈来照 山西医科大学学报 2002,33(6):560-562
NY-ESO-1蛋白在喉鳞状细胞癌中表达的意义 田俊#,王斌全*,李建民,皇甫辉,温树信,张艳廷 肿瘤研究与临床 2010,22(4):239-242
声门上型喉鳞癌临床N0患者治疗的系统评价 冯彦#,王斌全*,温树信, 肿瘤学杂志 2012,08(11):861-864
颞枕颈联合进路切除巨大颈静脉球体瘤1例 王斌全#,皇甫辉,王建明,孙之洞,张芩娜, 温树信, 陈彦球, 临床耳鼻咽喉科杂志 2002,16(9):508-508
多频听觉稳态反应研究进展 张森#,王斌全*,皇甫辉, 听力学及言语疾病杂志 2006,14(4):316-318
新生儿听力筛查现状与面临的挑战 李星星#,王斌全*, 于文永, 中国听力语言康复科学杂志 2014,0(1):53-55
地塞米松对喉鳞状细胞癌血管内皮生长因子-C及血管内皮生长因子受体-3表达的影响 王金渊#,王斌全*,张海利, 肿瘤研究与临床 2008,20(3):168-171
临床N0喉癌和下咽癌患者前哨淋巴结的分布 程艳#, 王斌全*,温树信, 中国药物与临床 2009,09(5):361-363
血管内皮生长因子及其受体在喉鳞癌中的表达 王金渊#, 王斌全*,李兆芳,张海利, 肿瘤研究与临床 2009,21(1):14-16,19
电子喉镜下声带息肉手术前后的嗓音声学评估 郑智英#,王斌全*, 医学研究杂志 2012,41(9):171-173
肿瘤转移相关基因1在喉鳞癌侵袭转移中的作用 张海利#,王旭峰,温树信,高伟,王斌全*, 中华实验外科杂志 2011,28(2):301-303
2796名高中生耳鼻咽喉流行病学与生活质量调查 王岳霞#,张丹梅,王斌全*, 中西医结合心脑血管病杂志 2012,10(6):755-756
低气道超敏反应中鼻源性葡萄球菌肠毒素B对Th2细胞的影响 刘涛#,王斌全*,杨平常,皇甫辉,夏立军, 山西医科大学学报 2007,38(2):130-133
葡萄球菌感染性鼻窦炎在支气管哮喘发病中的作用 刘涛#,孔维佳,杨平常, 王斌全,皇甫辉, 山西医科大学学报 2006,37(1):90-92,95
FOXC1蛋白在喉鳞状细胞癌中表达及临床意义 贺小玲#,王斌全*, 高伟,张春明, 张海利,陈钢钢, 现代肿瘤医学 2012,20(5):930-933
耳鼻咽喉科学教学改革实践和思考 王斌全#,田俊,皇甫辉,郝文天, 中国高等医学教育 2010,0(7):64-65,67
各种部分喉手术的护理分析 皇甫辉#,王斌全*, 范慧芳, 黄华, 护理研究 2004,18(16):1457-1457
喉组织切片与喉MRI图像的对照研究及三维重建 于超#,王斌全*, 中国医药指南 2012,0(24):140-141
喉癌组织中基质金属蛋白酶MMP-2及其抑制剂TIMP-2的表达 冯悦#,刘平,王斌全, 第四军医大学学报 2002,23(11):1000-1002
真核细胞起始因子4E在喉鳞癌中的表达 张海利#, 王斌全,温树信, 皇甫辉,柴向斌, 山西医药杂志 2008,37(5):413-414
气管支气管异物206例临床分析 李育军#,皇甫辉,王斌全*, 山西医科大学学报 2007,38(12):1121-1123
VEGF-A、VEGF-C、VEGF-R3在喉癌中的表达及其与淋巴转移的关系 彭晓林#,王斌全, 刘涛, 郝峻巍, 实用癌症杂志 2009,24(1):15-18
肿瘤干细胞标记物USP22蛋白在喉鳞状细胞癌中的表达及预后分析 李丽娟#, 温树信*, 王斌全,高伟, 张文,孟晓敏,杨丽娟, 孔令帅, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2014,49(6):479-482
复发喉鳞状细胞癌相关基因表达谱研究 王斌全#, 陈彦球, 温树信, 夏立军, 王建明,皇甫辉, 龚佳蕾, 何显峰, 临床耳鼻咽喉科杂志 2003,17(6):339-341
几种嗓音疾病的声学分析和听感知分级的评价 皇甫辉#, 孔维佳, 龚树生,王斌全,孔庆凤, 听力学及言语疾病杂志 2007,15(3):198-201
右锁骨下动脉分支变异一例 高昆#,王斌全,杨桂姣, 皇甫辉, 解剖学杂志 2012,35(1):19-19
血小板CD62p在突发性聋治疗中的意义 张芩娜#,张丽萍, 夏立军, 陈彦球, 王建明,王斌全, 中华耳鼻咽喉科杂志 2002,37(1):27-29
VEGFR-3抗体对人喉鳞癌裸鼠移植瘤模型的影响 皇甫辉#,孔维佳*,王斌全,龚树生, 山西医科大学学报 2007,38(9):805-807
气管切开术的产生与发展 王斌全#, 赵晓云, 护理研究 2008,22(32):3007-3007
D2-40标记的喉鳞状细胞癌组织淋巴管密度测定及其临床意义 双羽#,王斌全, 温树信,黄永旺, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2009,23(3):102-104
淋巴显像法与染料法示踪喉癌和下咽癌前哨淋巴结的对比研究 程艳#,王斌全,李思进,温树信,夏立军,李险峰,赵德善, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2010,45(1):42-46
瘤内淋巴管生成与喉鳞癌淋巴转移的关系 徐晓玲#, 王斌全,张芩娜, 山东医药 2009,49(8):91-92
咽喉部筋膜间隙的解剖学特点及其临床意义 郭庚#,王斌全*,洛树东, 山西医科大学学报 2006,37(4):443-445
杓状软骨的定位研究及其意义 汪超#,王斌全, 皇甫辉, 中国临床解剖学杂志 2010,28(6):640-642
306例变应性鼻炎患者皮肤点刺试验结果分析 冯彦#, 王斌全*,张克军,刘俊杰, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2013,0(3):180-183
鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤中PTEN和缺氧诱导因子1α的表达及意义 张文#,温树信*,张涛源,王斌全, 高伟,李丽娟, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2014,49(5):399-403
cN0喉癌前哨淋巴结的检测及意义 程艳#,王斌全,李思进, 温树信,张春明,张万春,武志芳,吴力翔, 中华肿瘤杂志 2009,31(7):532-535
315例外科治疗喉癌患者的生存分析 胡昌辰#,王斌全*,皇甫辉,刘涛,夏立军,周丽媛, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2007,21(10):466-467
声门上型喉癌颈部淋巴转移的诊断及治疗 皇甫辉#,孔维佳*,王斌全,龚树生,温树信, 山西医科大学学报 2007,38(4):349-352
环舌骨会厌吻合术和喉次全切除会厌喉成形术治疗早期声门型喉癌文献的Meta分析 许莹#,王斌全, 皇甫辉, 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2012,20(2):107-111
喉癌血清VEGF水平与癌组织中VEGF表达及MVD的关系 彭晓林#,王斌全,刘涛,郝峻巍, 山东医药 2008,48(32):31-32
颏下翻转皮瓣修复声门上型喉癌术后咽瘘二例 杨曦#,温树信*,王斌全,刘涛,皇甫辉,王占江, 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2010,45(12):1045-1046
喉部分切除术后嗓音质量评估研究进展 冯彦#, 王斌全*, 中国药物与临床 2007,07(8):618-620
P物质在神经肌蒂移植治疗声带麻痹中的实验研究 刘涛#,王斌全,皇甫辉,夏立军,张念祖, 山西医科大学学报 2004,35(5):443-444
喉鳞状细胞癌癌细胞的原代培养 王金渊#,王斌全*,张海利, 临床耳鼻咽喉科杂志 2008,19(3):123-126
晚期喉咽癌侵犯颈段食管的围手术期处理 田宏斌#, 周梁,王斌全*,李筱明, 陈小玲, 临床耳鼻咽喉科杂志 2004,18(12):705-706
两种颈前带状肌瓣修复喉腔术后的喉功能比较 王斌全#*,皇甫辉,温树信, 山西医科大学学报 2000,31(5):467-469
血管内皮生长因子受体-1抗体对人喉鳞癌细胞裸鼠移植瘤生长的影响 冀洁#,王斌全*,张春明,温树信,程艳, 中国药物与临床 2009,09(3):175-177
喉癌外科切缘研究所引发的思考 王斌全#, 余艳萍, 医学与哲学 2013,34(6):80-82
T3期声门型喉癌的外科治疗选择 温树信#,王斌全*,刘涛,皇甫辉,张海利,张春明,高伟,冯彦, 中华肿瘤杂志 2011,33(11):860-863
喉组织切片与喉CT图像的对照研究及三维重建 汪超#, 王斌全*, 单云官, 中国临床解剖学杂志 2010,28(5):523-528
个体化喉部分切除术的思考 王斌全#,余艳萍, 医学与哲学 2013,34(2):73-74
喉部分切除术173例疗效观察 夏立军#,皇甫辉, 杨向茹,王斌全*, 临床耳鼻咽喉科杂志 2002,16(7):344-345
按照教学需求进行耳鼻咽喉科学见习教学的调查与分析 郎雪南#,王斌全, 周芸,黄桦, 中华医学教育杂志 2013,33(4):597-598
喉部分切除术后患者的嗓音功能观察 冯彦#,王斌全*, 听力学及言语疾病杂志 2009,17(2):152-154
喉镜入路相关结构的三维可视化研究 郁文婕#,王斌全*, 山东大学耳鼻喉眼学报 2008,22(6):563-565
PET-CT和SPECT-CT联合在评估颈部淋巴结转移阴性喉鳞癌患者前哨淋巴结微转移中的临床价值 王璟媛#,张春明,高伟,武志芳,温树信,皇甫辉,王斌全*, 中华临床医师杂志(电子版) 2014,0(12):2204-2209
喉癌的形态特征与黏膜下肿瘤侵袭的相关性 王斌全#,温树信,皇甫辉,张海利,张春明,田俊, 中国耳鼻咽喉头颈外科 2008,15(7):384-387
喉杓会厌襞癌的临床分析 张海利#,王斌全, 温树信,皇甫辉,张春明, 中国耳鼻咽喉头颈外科 2008,15(5):273-275
应用组织微阵列研究TopoⅡ-α在喉鳞癌中的表达及意义 冯彦#,王斌全*,温树信,李素红,张海利,高伟 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2012,20(6):401-403
数字化人体喉的三维重建及其可视化 郭庚#,张绍祥,王斌全*, 解剖学杂志 2007,30(6):679-681
基质金属蛋白酶及其抑制剂和转化生长因子-β1在中耳胆脂瘤的表达 杨向茹#,李西秦,马敏,张莉萍,张芩娜,王建明,王斌全*, 中华耳鼻咽喉科杂志 2002,37(2):121-123
喉癌功能保全性手术对嗓音的影响 胡昌辰#,王斌全*, 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 2006,30(5):303-306
喉鳞状细胞癌瘤内淋巴管生成与淋巴转移关系的研究 皇甫辉#,孔维佳,龚树生,王斌全,张春明, 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 2008,22(9):385-388
喉组织的肿瘤浸润“屏障”与“通道”的组织切片研究 王娜#, 高伟,陈钢钢, 张森, 皇甫辉, 张春明,王斌全*, 医学研究杂志 2014,43(9):69-71
版权所有@耳鼻咽喉头颈肿瘤山西省重点实验室
地址:中国·山西省太原市解放南路85号 邮编:030001 电话:0351-4867076转802/806 传真:0351-4639218 邮箱:sxent@sxent.org
Copy right@Shanxi Key Laboratory of Otolaryngology Head and Neck Cancer
Add: No.85, Jiefang Road South, Taiyuan City, Shanxi Province, China
Tel: 0086-351-4867076-802/806 Fax: 0086-351-4639218 E-mail: sxent@sxent.org
晋ICP备18002447号-1  技术支持:李江软件